Home » Văn học với đời sống

Văn học với đời sống

Lịch sử văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954

Lịch sử văn học Việt Nam ở giai đoạn 1945 – 1954 được gắn liền với 2 sự kiện gây ảnh hưởng căn bản và sâu rộng về mọi mặt của đời sống chính trị, xã hội của Việt Nam đó là: Cách mạng tháng tám và kháng chiến chống thực dân Pháp kéo dài suốt 9 năm. Vậy lịch …

Read More »